19.3.2013

Taidepuhe on sisäpiiriretoriikkaa

Aamun Hesarissa oli jälleen mielipidekirjoitukseni. Tällä kertaa asiaa - tai asian vierestä - ajankohtaisesta "pöllipino galleriassa" keskustelusta:

Taidepuhe on sisäpiiriretoriikkaa

Gal­le­riaan tuo­tu pöl­li­pi­no kir­voit­taa kom­ment­te­ja tai­teen ole­muk­ses­ta. Kes­kus­te­lu tai­taa ol­la ta­val­li­sen ve­ron­mak­sa­jan nä­kö­kul­mas­ta jou­ta­vaa.

Ai­vo­jump­pa tai­de­teo­rioi­den pa­ris­sa on lä­hin­nä hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan mar­gi­naa­lis­sa ta­pah­tu­vaa ylä­luo­kan si­sä­pii­ri­re­to­riik­kaa, jo­hon to­ki myös tai­tei­li­jat osal­lis­tu­vat. Kes­kus­te­lua sii­tä, on­ko kei­sa­ril­la vaat­tei­ta vai ei, ei vält­tä­mät­tä ole tar­koi­tet­tu jo­ka­mie­hel­le, vaan ky­sees­sä on ken­tän si­säi­nen pu­he.

Kai­vat­tai­siin sel­viä kan­nan­ot­to­ja sii­tä, on­ko tai­tei­li­jan työs­ken­te­ly tai tai­de hy­vää vai huo­noa, ja mik­si. Eläm­me niin ko­vin su­vait­se­vai­sia ai­ko­ja, et­tei mis­tään sa­no­ta juu­ri mi­tään kriit­tis­tä. Tar­vet­ta oli­si ku­va­tai­teen Sep­po Hei­kin­hei­mol­le.

Näyt­te­lyn kri­tiik­ki (HS Kult­tuu­ri 13. 3.) tar­joaa esi­mer­kin. Sii­nä in­toil­laan "teos­ten luon­nol­li­suu­den ja kei­no­te­koi­suu­den vä­li­ses­tä dis­so­nans­sis­ta" ja ker­ro­taan, kuin­ka "tai­tei­li­jat tut­ki­vat näyt­te­lys­sään ti­la­ko­ke­muk­sen eh­to­ja se­kä di­gi­taa­li­tek­nii­kan suh­det­ta pe­rin­tei­siin tai­teen esit­tä­mi­sen ta­poi­hin".

Tä­män­kal­tai­nen pu­he ja tai­tei­li­joi­den hö­pö hö­pö -tut­ki­muk­set "vä­räh­te­le­vät" vain sii­hen mal­liin, et­tä tuk­ki­pi­no­ja esi­te­tään myös vas­tai­suu­des­sa har­voil­le ja va­li­koi­duil­le kat­so­jil­le.


4 kommenttia:

Jani Kuha kirjoitti...

taiteilijana sanoisin.. että kritiikkiä ilman, en olisi taiteilija.

jos kukaan ei kritisoi työtäni, se ei toimi, en kykene hyväksymään, että jokin maalaukseni tai veistokseni miellyttäisi muka kaikkia joten ilman negatiivisia kokemuksia pidän kaikkea positiivistakin paskan jauhantana.

Gallerioissahan en ole vielä näkynytkään, vasta vuoden päästä on ensimmäinen Galleriassa pidettävä näyttelyni Oulussa ja huhujen mukaan siellä käy taiteentuntijoitakin joten koen, että se voi olla mielenkiintoista.

Onneksi elän ihmisten kanssa jotka tietävät, että haluan rehellistä palautetta... vielä kun muutkin oppisivat, että se negatiivinenkin kritiikki on parempaa kuin ei palaute lainkaan...

Luovuksissa kirjoitti...

Bloggerista puuttuu sellainen peukku-painike, jota tässä olisi paikallaan painaan...

Johanna Amnelin kirjoitti...

Moikka, luen ajoittain blogiasi ja jätin sinulle tunnustuksen, kurkkaappa blogiini http://tutkimusmatkaa.blogspot.fi/ kirjoitukseen nimeltä päivitystä härkätielle ja TUNNUSTUS :)

Luovuksissa kirjoitti...

tapanani on ollut jättää meemit ym väliin. Käytän aikaani nettiin ja bloggaamiseen varsin vähän tällä hetkellä. Kiitos kuitenkin tunnustuksesta...